วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2550

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมร่วมอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีพิจารณาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนแบบง่าย ๆ ก็คือดูว่า หากผู้เรียนและผู้สอนใช้เวลาและความพยายามพอสมควรและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มาก เราถือว่าประสิทธิภาพในการสอนดี เพราะลงทุนน้อยได้กำไรมาก แต่ในทางกลับกัน ถ้าทั้งผู้เรียนและ ผู้สอนได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่ง มีความเหนื่อยยากแสนสาหัส และใช้เวลาเพื่อการนี้เป็นจำนวนมากจนไม่มีเวลาที่จะทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่มนุษย์ปกติเขาทำกัน แต่ผลที่ได้ออกมามันไม่มากเหมือนที่ได้ตั้งใจร่วมกันเอาไว้ ประสิทธิภาพการสอนเป็นเรื่องใหญ่ของสถาบันการศึกษา เป็นหัวใจของสถาบันการศึกษา เป็นเรื่องของหุ้นส่วนระหว่าง ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน ที่ถือหุ้นเป็นจำนวนเท่า ๆ กัน เมื่อพบว่าสถาบันการศึกษาใดมีประสิทธิภาพของการสอนต่ำ ย่อมสรุปได้ว่าอาจมีเหตุปัจจัยมาจากผู้ถือหุ้นเหล่านั้น จะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่ายร่วมกันก็อาจเป็นได้ การวิเคราะห์ระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนต้องวิเคราะห์หุ้นส่วนทั้งหมด เมื่อพบว่ามีความบกพร่องที่ใด ก็ต้องแก้ไขปรับปรุงตรงปัจจัยนั้น ๆ


เทคโนโลยีสองด้านหลัก ๆ ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยำ และความรวดเร็วให้ทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์


ความคิดเห็น: เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนมีความจำเป็นมากในยุคปัจจุบันเพราะเทคโนโลยีในสมัยใหม่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและข้อมูลที่ได้มานั้นน่าเชื่อถือและทันต่อเหตุการณ์และสามารถไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ตัวผู้สอนก็สามารถนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพการสอนให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นhttp://www.sut.ac.th/tedul Article/Teaching2.htm
http://dusithost.dusit.ac.th/~libraianlit107/c1.htm/

ประวัติของฉัน


ดิฉันคิดว่าประวัติส่วนตัวของดิฉันก็ไม่น่าจะแปลกและแตกต่างจากคนอื่นๆมากนัก เริ่มต้นจาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2526 มีเด้กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งของครอบครัวอ่วมเจริญ ได้ลืมตามาดูโลกเป็นวันแรก และได้มีชื่อจริงว่าเด็กหญิงเจริญใจ อ่วมเจริญ ทีมาของชื่อนั้นสืบเนื่องมาจากชื่อพี่ชายที่ชื่อ เจริญพร พอโตพร้อมที่จะเข้าโรงเรียน ก็ได้เข้าโรงเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนวัดเกาะลอยชุณหวัฒราชรังสรรค์ ต่อจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จบการศึกษาชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย ก็เข้าศึกษาต่อที่มหาวิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จบปริญญาตรี เอกรัฐประศาสนศาตร์ เข้ารับพระราชทานปริญาบัตรในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2550 ช่วงที่เรียนจบได้ว่างงานเกือบ 2 ปี ระหว่างที่ว่างงานนั้นก็ตระเวนหาที่สมัครงานและสถานที่สมัครสอบเพื่อเข้าทำงานเรื่อยมาจนเกือบจะหมดหวังแล้วว่าคงจะไม่มีงานเหลือให้ทำ และแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทางเทศบาลตำบลเขางูไดเประกาศรับสมัครงานบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็กจำนวน 6 อัตรา เพื่อมาทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขางู และก็ได้มีโอกาสเป็น 1 ใน 6 คนเข้ามาทำงานในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และนั่นก็เป็นสถานที่ทำงานในปัจจุบัน
ดิฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตัวดิฉันจะได้มาเป็นครูในวันนี้ และก็จะทำหน้าที่เป็นครูที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กๆ ซึ่งเด็กๆเหล่านี้จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปในภายภาคหน้า